Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
Kür?at Bumin / Yeni ?afak:


Ne diyeyim bilmiyorum ki... Tamam bir ?ey dedi?im yok; artyk milletçe ikna (ve teslim) olduk ki , “ulus devlet”, “laklik”, “üniter devlet” gibi “temel” kavramlardan ne anlamamyz gerekti?ini TSK’ya soraca?yz. Ülkenin onlarca üniversitesinde bu kavramlary –zorunlu olarak- ele alan onlarca fakülte-bölüm olmasyna ra?men, makbul tanymlar TSK’nyn üsk düzey komutanlary tarafyndan yapylyyor ve yapylacak.

Dikkat ederseniz YÖK bu “yetki gaspy” kar?ysynda sesini çykartmyyor. Söz konusu kavramlaryn nasyl anla?ylmasy gerekti?ine karar verilecek yerlerin ba?ynda ?efli?i altyndaki üniversiteler oldu?unu, bu önemli i?in TSK’nyn yetki alany dy?ynda yer aldy?yny bir gün dile getirmedi bu kurum.

“Ço?ulculuk”a ili?kin besledi?i derin saygydan olsa gerek...
Peki ya Kara Kuvvetleri Komutany’nyn geçen gün verdi?i açyly? dersinde ele alynan yeni kavramlar, bundan böyle onlar da komutanyn çizdi?i çerçevede mi anla?ylacak artyk? Öyle görünüyor. Çünkü –bana göre- TSK bundan böyle bu yeni kavramlara ili?kin ders boyunca syralanan yeni tariflere ili?kin de “taraf olmu?tur”.

Yeni kavramlarymyzy hatyrlyyorsunuzdur muhakkak: Asyl olarak “modernite” ve “postmodernite”. Ayryca “kimlik politikalary” gibi yardymcy kavramlar da var. Kara Kuvvetleri Komutany Ylker Ba?bu?, Habermas, Popper, Robert Antonio ve de (en ?a?yrtycysy) Fukuyama’yy ?ahit göstererek bu kavramlary da lâyyk olduklary yere yerle?tirmi? bulunuyor.

Ysterseniz, söz konusu “tariflere” de?inmeden önce, komutanyn sosyoloji ve felsefenin alanyna (bence) tecavüz eden bu “diskur”una yeni kavramlaryn ça?ry?tyrdy?y bir üçüncü kavramy araya sokarak bir ad verelim: “Premodern bir diskur”.

Literatür böyle diyor çünkü, atlamamamyz gerekiyor. Syralama böyle çünkü: “Premodern”, “modern”,”postmodern”.

Niçin “premodern”?

Çünkü, her ?eyden önce, içerikten önce, tarz meselesi: Bu zamanda bir ülkede ülkenin kara kuvvetleri komutanynyn “modernite” ve “postmodernite” tarif ve de?erlendirmesine girmesi apaçyk “premodern” bir davrany? de?il mi? (Postmodernli?i bir “çylgynlyk” olarak anlayanlardansanyz, problem yok tabii...)

Böyle bir ?eyin “modernite” ya da “postmodernite” çerçevesinde gerçekle?mesi mümkün mü?

Bir komutan bu bahislere dair bilgi verecek, de?erlendirme yapacak ve de ülke olarak bunlaryn içinden hangisinin bize uygun oldu?unu ilan edecek.

Bugüne kadar kar?yla?ylmamy?, duyulmamy? bir ?ey...

Tamam, 18. yüzyylyn “aydyn despotlary” da felsefeye pek meraklyydylar ama (Allah için) içlerinden hiçbiri sözü dost bildikleri filozoflaryn a?zyndan almaya te?ebbüs etmemi?ti. Bilmem hatyrlyyor musunuz? Sovyetler Birli?i adyny ta?yyan totaliter sisteme yönelik yapylan ?u ba?ta gelen ele?tiriyi hatyrlyyor musunuz?

Ele?tirilerin ?ahy mevkiindeki bu ele?tiri, Sovyetler Birli?i örne?inden hareketle “totaliter sistem”in en “sakat” yanynyn, “Yktidar”, “Yasa” ve “Bilgi” arasynda korunmasy ?art olan mesafeyi yok saymasy oldu?una i?aret ediyordu. Arka planynda bir demokrasi için ?art olan “devlet ve sivil toplum” ayrymynyn silinmesinin yer aldy?y bu “sakat” ili?kide, “Yktidar”yn kolu “Yasa” ve “Bilgi”ye kadar uzanabiliyordu.

Yani söz konusu alanlar arasynda “medeni” bir ili?kiden ve de dolayysyyla bu alanlaryn birbirleri kar?ysynda muhafaza etmek zorunda olduklary “özerklik”ten eser yoktu. Ne istiyoruz? Türkiye’nin de, artyk “duvaryn altynda” kalmy? olan bu sistemin inatçy my inatçy bir mirasçysy oldu?unu dünyaya ilan etmek mi istiyoruz?

Öyle bir Türkiye ki, felsefe-sosyoloji-siyasal bilim ve benzer disiplinlerin “kavramlary”ny hiyerar?ik olarak syralamak, tariflerini yapmak, tarif seçiminde “taraf olmak” TSK’nyn görevleri arasynda olsun.

Bunu mu istiyoruz?

Dikkat ettim, Kara Kuvvetleri Komutany’nyn TSK’nyn “görev alanyna” giren kavramlary daha bir zenginle?tiren konu?masy hiç de gereken ilgi ve tepkiyi görmedi. Bir üniversite senatosunun ortaya çykyp “Ama lütfen, bu kavramlary da bize byrakyn!” ?eklinde bir sitemine (bile) ?ahit olmadyk. Ystedi?inde son derece eforik davranabilen YÖK’ün “Yyi ama bu durumda üniversitelerimiz modernite-postmoderniteyi farkly anlar ise sonuç ne olacak?” benzeri bir soru yöneltti?ine ?ahit olmadyk.

Ben Türkiye’nin (de) artyk “kavram baskysy”na (da) kar?y çykylacak bir ülke kyvamyna geldi?ini sanmy?tym do?rusu...

Yarynki yazyda da, Orgeneral Ba?bu?’un (bence) “premodern diskuru”nun eksik ve yanly? yönlerini gözden geçirelim.Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin