Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
Erol Katyrcyo?lu / Radikal:


AKP’nin siyasi sistemimizin ‘merkez’ine oturmu? oldu?u, daha do?rusu oturmaya çaly?ty?y ?u günlerde merkez siyasetinin dy?yndaki siyaset alanynda da de?i?im sancylary ya?andy?y bir gerçek. Seçimlerden önce ANAP ve DYP’de ya?anan deprem, MHP’nin seçim syrasynda kendi geçmi?i ile çaty?an söylemi ve özellikle seçim sonuçlarynyn alyndy?y ilk günlerden ba?layarak CHP’de ba?layan tarty?malar, hemen tümü AKP dy?ynda yeni siyasetlere gereksinimi açykça ortaya koyuyor. AKP’nin sa?yndaki tarty?malary bir yana byrakyrsak, solundaki sancynyn çok daha önemli oldu?unu dü?ünüyorum. Önemli çünkü Türkiye’nin çevremizdeki ‘herkesi’ ?a?yrtabilecek bir de?i?imi ba?armasy ancak solun benimsedi?i de?erler üzerinden mümkün. Yani ancak özgürlü?ü, e?itli?i, adaleti ve karde?li?i savunan bir siyaset Türkiye’nin modern ve post-modern sorunlaryny çözebilir.

Nitekim sol cenahta ba?lamy? olan tarty?malar böyle bir siyaset ihtiyacyna i?aret ediyor. Tabii bu arada Baykal’yn yerine Haluk Koç’un aday olmasy, ya da Sarygül’ün ünlü yürüyü?lerinden söz etmedi?imi hemen belirteyim. Benim sözünü etti?im ‘sahici’ ‘sol’ ve ‘sosyal demokrat’ kesimler. Bu kesimlerde de kafalar kary?yk.

Farkly fikirler etrafta uçu?makta. Ama sanyrym fikirlerden çok, hangi de?erler ve ilkeler etrafynda yeni bir siyaset aranyyor onu tarty?mak gerek. Benim aklyma gelenler ?unlar: Yeni sol siyaset, tüm ma?durlaryn ya da kendilerini ma?dur hissedenlerin siyaseti olmalydyr. Geleneksel olarak yapyldy?y gibi ancak ‘emekçiler’ ve ‘engellileri’ de?il, i?sizleri, emeklileri, kadynlary, gençleri, KOBY’leri, farkly cinsel tercihleri olanlary, farkly etnik ve inançlarla kendilerini tanymlayanlary içermelidir. Onlaryn sesleri olmaly, onlaryn seslerini seslendirmelidir.

Ykinci olarak, yeni sol siyaset, yüzünü ‘devlete’ de?il ‘topluma’ dönmelidir. Sorunlaryn çözümünde, geleneksel olarak ‘devlet’ de?il, içinde ‘toplum’un da yer alaca?y yeni kurumlar kurgulamalydyr.

Üçüncü olarak, ‘kalkynmacy’ olmalydyr. Toplumun ekonomik olarak da kendi gelece?ini kendisinin belirlemesine izin verecek her türlü kanaly açyk tutmalydyr. Özellikle kalkynma sürecinde ekonomiye müdahale konularynda toplumun katylymyny aramalydyr. Bu da yeni tür demokratik me?ruiyet olan düzenleyici kurumlar dü?ünmek ve kurgulamak anlamyna gelir. Dördüncü olarak, ‘çaty?macy’ bir siyaset yerine ‘uzla?macy’ bir siyaset gütmelidir. Bu kadar parçaly bir toplumda ‘birlikte ya?amak’ ancak uzla?malarla mümkündür. Herkesin kendi ya?am tarzyny di?erinin benimsemesi gerekti?i inancyyla bir ‘birlikte ya?amak’ hayali gerçekle?tirilemez.

Be?inci olarak, böyle bir uzla?ma ortamyny olu?turmak için ‘daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi’ talebinde bulunmalydyr. Çünkü farklylyklar arasynda uzla?malar ancak özgürce konu?ulabilen ortamlaryn varly?yyla mümkün.

Tabii ki bunlary daha da artyrabiliriz.

‘Daha fazla e?itlik’ten tutun nasyl bir piyasa ekonomisine kadar birçok konu bu yukaryda altyny çizdiklerime eklenebilir. Ama sanyrym asyl önemlileri bu yukarydakiler.

Bu yakla?ymlar çerçevesindeki bir siyaset esas olarak topluma güvenmeyi, somut taleplerini ciddiye almayy ve onlary yine onlarla birlikte çözmeye çaly?mayy ima eder. Bu nedenle de temelde ‘demokrat’ olmayy gerektiren bir siyasettir. AKP’ye alternatif bir siyaset ancak böyle bir siyaset olabilir diye dü?ünüyorum. En azyndan bu tarty?maya benim katkym da bu.


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin