Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
H. Gökhan Özgün / Radikal:


‘Azgeli?mi?lik’ hynzyr bir kelimedir. Azgeli?ti, biraz daha geli?ince tam geli?ecek hissi verir.
Halbuki azgeli?en biraz daha geli?ince, bazen büyük bir tehlikeyle kar?y kar?yyadyr.
‘Azgeli?mi?li?ini geli?tirme’ tehlikesiyle.
Bugün dünyada eski synyf mücadelelerinin üzerine yeni bir toplumsal çaty?ma eklendi. Baty’da da ‘global entegrasyona’ direnen kesimlerden söz ediliyor.
Kendini ‘convertible’ (her yerde her âlemde de?erli) hissetmeyenler dünyaya kapylaryny kapamak istiyor. Eski düzeni istiyor. Kendini ‘her yerde i? yapar’ hissedenler ise açyklyk taraftary. Bir de eski düzenin bokunda boncuk kyvamynda olanlar var.

Terter tepinip basyyorlar yaygarayy. Memleketimdeki kadar histerik olmasa bile Baty ülkelerinde de bu yaygaracylar yok de?il.

Azgeli?mi? ülkenin trajedisi, bir meseleyi idrak etmeden bir ba?ka meselenin içine dü?mesi. Global entegrasyona kar?y mesela bir i?adamyyla vasyfsyz bir i?çinin çykarlary örtü?ebiliyor. Ykisi de Avrupa’ya açyk bir Türkiye’de daha çok para edebiliyor. Ama öte yandan, kendi çöplü?ü dy?ynda be? para etmeyecek bir ba?ka i?adamynyn çykarlaryyla, egosu ?i?mi? bir lise ö?retmeni, bir albay ya da ‘mahallenin’ türkücüsünün çykarlary büyük bir muhabbetle birle?ebiliyor ve açykly?a direnebiliyor .

Dünya büyük bir dönü?ümün e?i?inde. Byrakyn Türkiye’yi, dünya nereye gitti?ini bilmiyor.

Dönü?üm dönemlerinin en güzel yany, gev?eyen yapylarda bo?luklar olu?turmasy, özgürlü?ü ve demokrasiyi her zamankinden daha anlamly ve hakiki kylmasydyr. Yani bir fyrsattyr.

Gelecekteki en önemli ‘global demokratik’ hamlenin, ‘dünya vatanda?ly?y’ talep etmek oldu?unu söyleyenler var. Madem yönetiyorlar, yönetecekler. Madem onlar yönetirken biz seyirci kalyyoruz.

Bari bize kar?y kâ?yt üzerinde yükümlülükleri olsun. Bari biz de yönetime katylalym. Biz de seçelim, oy verelim. Y?te böyle diyenler var.

Müslümanlyk meselesini bir ‘medeniyet çaty?masy’ gibi gösterme çabasy, bu ‘global demokrasi’ talebinin üzerini örtme çabasyndan ba?ka bir ?ey de?il.

Bin Ladin, ikiz kuleleri devirdi?i zaman kanly bir terör eylemi gerçekle?tirmenin dy?ynda fark etmeden bir ?ey daha yapty.

‘Merkez’in tarty?ylmaz olarak neresi oldu?unu i?aret etti. Böylece Amerika ‘lider ülke’ ‘neolojizm’inden çykty. Pa?a pa?a, ayan beyan ‘global merkez’ oldu.

E, merkezin neresi oldu?u gizlenemez hale gelince de, dünya eskisi gibi kalmaz çok uzun süre. Merkeze giden yolu ö?renir ayaktakymy. Fransyz köylüleri her tepeleri atty?ynda, her ?eyi yykyp yakarak Paris’e yürürlerdi. ‘Global köylüler’ de New York’a yürüyecek. Ta ki ‘global demokrasi’ in?a edilene dek. Sakyn ?a?yrmayyn.

Amerika da ne yapaca?yny bilmiyor. Hiç bu kadar bilmedi?i olmamy?ty. Naçizane tavsiyem, tekrar tekrar ‘Brasil’i seyretmek.

Yani dünyanyn da bir ‘ikinci cumhuriyet’ meselesi var. 1789 yylynda kurulan cumhuriyet, yani ulusal cumhuriyet, biraz mevzuyla alakasyz hale geldi. Tabir caizse a?yry ‘yerelle?ti’. Demokrasiyi global olarak tekrar in?a etmek gerekiyor. Bu in?aatyn çok çok uzun sürece?i a?ikâr. Nasyl ilerleyece?i meçhul. Ama ba?lady. Bu ba?langycy görmemek de eblehlik. Mesela Avrupa Birli?i, bu ‘global karar mekanizmasyna’ katylma çabasynyn bir ürünü.

Y?te dananyn kuyru?u da burada kopuyor. Azgeli?mi?lik burada bünyeyi bozuyor. Sen kendi cumhuriyetini demokrat bir cumhuriyet yapamazsan, ‘global cumhuriyet’teki yerini de çykmaz ayyn son per?embesinde alyrsyn. Esaretini uzattykça uzatyrsyn. Geli?irken geli?tire geli?tire azgeli?mi?li?ini geli?tirirsin. Çünkü öyle görünüyor ki, ‘global demokrasi’ öncelikle demokrasiden nasibini almy? ‘mahallelere’ giriyor.

Ezbere milliyetçilik, ezbere ‘korku siyaseti’ tarihte hiç bu kadar tehlikeli olmamy?ty. ‘Milli çykarlara’ hiç bu kadar ters dü?memi?ti. Sa?dan soldan ‘izolasyonist’ çy?lyklar, hiç bu kadar intihara yakyn durmamy?ty. Özgürlük ve açyklyk hiç bu kadar ‘anlamly’ olmamy?ty. Ya çykacaksyn yeryüzüne ya da ebediyen kalacaksyn yerin dibinde.

Konu?alym, uzla?alym diyorsun. Peki konu?alym. Ama önce anla?alym. Hiçbir ?ey eskisi gibi de?il. Rusya ya da Çin mesela, Malezya’dan iyi de?il.

Hatta belki çok daha fena. Hepsi de ‘azgeli?mi?li?ini geli?tiriyor’ sonunda.

Konu?alym diyorsun. Konu?alym. Ama önce anla?alym. Benim dilimde özgürlük ve endi?e ayny ?eydir. Kimi bu endi?ede hayat ve umut bulur. Kimi de bir an önce bu endi?enin yükünden kurtulmak için birinin dü?mesine ilik olur. Esarette huzur bulur.

Konu?alym diyorsun. Konu?abilecek durumda mysyn gerçekten? Hani ?öyle dü?meni iliklemeden müdürüm, dü?meni iliklemeden.


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin