Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
Akif Kurtulu? / Birgün:


Siyasi profil anlamynda “sol”da görülen bir ?ehrin baro ba?kany ile geleneksel olarak “sa?”da konu?lanmy? bir ?ehrin baro ba?kanynyn, bir cinayetin henüz ?üphelilerini -evet, kesinlikle- öven bir ?arkyyy; dü?ünce ve ifade özgürlü?ü synyrlary içinde görmesi, size de ilginç gelmedi mi?

Erzurum Barosu Ba?kany meslekta?ym, Yzmir Barosu Ba?kany’ndan bir hafta sonra söz alarak, e?er haberciye ait de?ilse, bu denli özensiz olmasyna hayret etti?im gerçekten çok bozuk Türkçe’siyle; “ülkemizde ne Ö?ünler ne de Yasinler bitmez” dedi. (Cümlenin fiili “bitmez” de?il, “biter” olmaly; ya da cümle; “Ülkemizde Ö?ünler de bitmez, Yasinler de” diye kurulmalyydy) “Yerli Ermeni diasporasy ve dy?ardan beslenen medyanyn ky?kyrtmasy sonucu” ?arkyyy söyleyen ve söz yazary hakkynda dava açyldy?yndan, “vatanymy seviyorum” diyenlerin cezalandyryldy?yndan, daha çok Orhan Pamuk’u ima ederek, hatta ne imasy açykça i?aret ederek, “vatana kur?un sykanlaryn ve vatany ihbar edenlerin” ödüllendirildi?inden yakyndy.

Yzmirli ba?kan gibi, Erzurumlu ba?kan da, ülkenin karanlyk bir dönemden geçti?i endi?esini dile getirdi. Hatyrlarsanyz Yzmirli ba?kan, ülkenin provokasyonlara açyk oldu?u tehlikesine kar?y hepimizi uyaryyor ve sorumlulu?a davet ediyordu. Zaten Erzurumlu ba?kan, bu bakymdan kendisinden bir di?er bekleneni de yerine getirdi ve Yzmirli meslekta?y Erdemir’i savundu; “Benim için de ne denirse densin” sözleriyle tepkileri umursamady veya bir ?ekilde meydan okudu.

Sonuç olarak geçti?imiz iki hafta içinde olanlar, Türkiyeli avukatlar açysyndan ciddi bir irtifa kaybydyr. Bu ülke yeni bir anayasayy tarty?yrken, tarty?manyn yollaryny ara?tyryrken; nasyl bir anayasamyz olmasy gerekti?i hususunda fikirlerini bir türlü ö?renemedi?imiz, Avukatlyk Kanunu gere?i amacy, hukukun üstünlü?ünü, insan haklaryny savunmak ve korumak olan, birisi “sa?”da di?eri “sol”da iki baro ba?kany, bir ?arky üzerinden sunduklary “e?siz” katkylarla, bu irtifa kaybynyn aktörü olmu?lardyr. Bunu açykça söylemek durumundayym.

Her iki meslekta?ymyn katkylaryny “e?siz” bulmamda bir ironi var tabii ki; bunu itiraf etmeliyim, zaten anla?ylyyor. Bunda ku?kusuz, dü?üncelerine, hele o ?arkynyn sözlerinde suç unsuru bulmayan Erzurumlu ba?kana hiç katylmayy?ymyn payy var. Evet, tepkilerini milliyetçi ve milliyetçili?in do?asy gere?i ayyrymcy, dy?layycy, hatta ?iddete davetkâr buluyorum. Bu yüzyylda milliyetçilik tarihi bize, bu dünyada e?it, özgür, adil bir hayat tasavvuru de?il; “ya?amak için” mazeretiyle, kendi dy?yndakini yok etmek hedefini gösterdi. Böyle dü?ündü?üm için “ezilen ulus milliyetçili?i”ni bile kendi adyma “üfleyerek” içtim; baktym o da bir tat vermiyor. Bu “mülahazalar” ile sonunda ayrymcylyk ve dy?layycylyk gördü?üm hiçbir yola çykmamaya çaly?tym.

Türkiye, bazy avukatlaryn, adliye kapylarynda “bazy sanyklara” laf atmasyna, hakim tarafyndan duru?ma salonundan çykarylmasyna karar verilen kimi avukatlaryn kolluk kuvvetleriyle yumrukla?masyna tanyk olmu?tu. Dahasy, meslekta?laryna “defolun Ermenistan’a gidin” diye ba?yran bir avukaty da gördü, Türkiye. Hatta ayny avukat, müvekkili gibi ama bu kez “büyük bir zeka paryltysyyla” Ohannes Pamukyan’a akylly olmasyny tavsiye etti.

Ancak baro ba?kany olmakla, hukukun üstünlü?ü ve insan haklaryny korumak ve savunmak sadece sorumlulu?u de?il, artyk görevi olmasy gereken, birisi “sol” di?eri “sa?” görü?lü bilinen iki avukat, görevlerini kötüye kullanmy?lardyr.

Erzurumlu ba?kanyn görevi kötüye kullanmada gösterdi?i fütursuzluk, bu rahatlyk, bu umursamazlykla birlikte, barolaryn buna eklenen kayytsyzly?y, bu sakil halin, bu çirkinli?in hazmedilebilece?ini göstermi?tir. Ystanbul Barosu Ba?kanynyn, bu sözlerde suç unsuru bulmakla birlikte, baro ba?kanlarynyn birbirlerini de?erlendiremeyece?i yönündeki açyklamasy, bu çirkinli?e katlanylabilece?i anlamy ta?yr. Yapylmasy gereken, kynamaktan fazlasy olmaly, bu açyklamalaryn sahipleri, meslek içi hukuk yoluyla “aile foto?rafymdan çykarylmalydyr. ?iddeti övenlere dü?ünce özgürlü?ü gömle?i giydirip orta yerde dola?tyrmak ve dola?mak, ?iddetin bir parçasy olmaktyr. Erzurum Baro Ba?kany’nyn yapty?y budur. Ama buna seyirci kalmak, vicdanymyzla ilgili bir sorundur. Tabii, giderek ayny ?iddetin bir di?er parçasy olmayacaksak.


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin