Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 13.04.2001

TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KOALİSYONU GÖNÜLLÜ ORTAKLIK BİLDİRİSİ
Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel kriterleri olan çocuğun yaşama, gelişme ve korunması hakkı, çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi, çocuğun görüşünün alınması, çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ilkelerinin birey ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak bize yüklediği sosyal duygu ve yüksek sorumluluktan hareketle; sorumluluğun yalnızca sözleşmeyi imzalayan hükümetlerde değil herkeste olduğunun bilincinde olarak; çocuk haklarının gerçeğe dönüşmesini sağlamak amacı ile oluşturduğumuz gönüllü ortaklık çerçevesinde;

her doğan çocuğun güzel bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu ve geleceği yenilediğini kabul ederek;
hiçbir çocuğu dışarıda bırakmadan ve her çocuğun hayata mümkün olabilecek en iyi başlangıcı yapabilmesini sağlayacak bilgi, kaynak ve yasal zorunlulukları aşmak için çalışarak;
bütün çocukların onurunun, güvenliğinin, refahının ve kendini gerçekleştirme hakkının sağlandığı bir dünyaya ailenin, toplumun ve kültürün biricik öznesi olan çocuklarla birlikte ulaşmayı öncelikli çocuk ödevi bilerek;
çocuk'ta ve çocuk gerçeğinde buluşarak, çocuğa yönelerek, çocuk sorunlarına ve çözüm arayışlarına odaklanarak;
yeni bin yılda ülkemiz ve dünya çocuklarının adaleti, eşitliği, barışı, mutluluğu ve esenliği için ve çocuklara öncelik vererek yaşayacağımıza bütün kalbimizle söz veriyoruz.

TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KOALİSYONU YÖNERGESİ
Yönergenin Amacı
1.
Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel kriterleri olan çocuğun yaşama, gelişme ve korunması hakkı; çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi; çocuğun görüşünün alınması (katılımı); çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ilkeleri doğrultusunda çalışma yapmayı kabul eden ve Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu gönüllü ortaklık olarak kendini tanımlayan Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu'nun çalışma kurallarını belirlemektir.

Tanımlar
2.
Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu: Çocuk Hakları alanında ülke ve uluslararası düzeyde çocuk merkezli çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu gönüllü ortaklık.

Koalisyon: Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu.
Sözleşme: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme.
STK: Sivil Toplum Kuruluşu.
Temsilci: Koalisyona katılan Sivil Toplum Kuruluşu.
Yürütme Kurulu: Koalisyon Yürütme Kurulu.
Genel Kurul: Koalisyonu oluşturan üyelerin biraraya geldiği toplantı.
Komisyon: Koalisyon çalışmalarında oluşturulan çalışma grupları. Koordinatör
STK: Koalisyon oluşumunda belirlenen çalışma gruplarının koordinesini sağlayan Sivil Toplum Kuruluşu.
Genel Koordinatör: Koalisyonu oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları'nın kendi aralarından belirlenen koordinatörlerin seçtiği Yürütme Kurulu Başkanı.
Çocuk Sözcü: Koalisyonun çalışmalarını açıklamaya yetkili çocukların kendi aralarından seçtiği Çocuk Sözcü.
Yetişkin Sözcü: Koalisyonun çalışmalarını tanıtmaya ve açıklamak amacı ile Koordinatörlerin STK temsilcileri arasından seçtiği Yetişkin Sözcü.
Çalışma Programı: Koalisyonun çalışma programı.
Alternatif Ülke Raporu: Koalisyonun Çocuk Hakları'na yönelik hazırlayacağı ülke ölçekli rapor.

Uygulama Alanı/Kapsamı
3. Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu Yönergesi, Sivil Toplum Kuruluşları'nın ülke ve uluslararası düzeyde yapılacak çocuk merkezli çalışmalarda işbirliği ve iletişimi sağlamak amacı ile yürütülecek programın nasıl ve hangi esaslar çerçevesinde yürütüleceğini belirleyen uygulama, teknik ve maddi kriterleri kapsar.

Dayanaklar
4.
a) Çocuk Hakları Sözleşmesi.
b) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Yürürlülük Kanunu.
c) Çocukla ilgili ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmeler.
d) Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu Gönüllü Ortaklık Katılım Bildirisi.
e) Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu Yönergesi.

İlkeler
5.
Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu'nun oluşturulması, programının hazırlanması ve yürütülmesi çalışmalarında:
a) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin temel kriterlerine uygun hareket edilir.
b) Çocuk görüşünün alınması Koalisyonun bütün çalışmalarında öncelikli amaçtır. Çocuk ve gençlerin toplantılara ve kararlara etkin katılımını sağlamak amacı ile çocuk gelişimcilerin rehberliğinde çalışmalar sürdürülür. Çocuk ve gençlerin görüşlerinin kendi aralarındaki toplantılarda kolaylaştırıcıların yardımı ile alınmasına özen gösterilir; yönlendirme yapılmadan teknik kavramların ve yapılacak çalışmaların doğru anlaşılması için kolaylaştırıcıların yardımı sağlanır. Çocuk ve yetişkinlerin birlikte çalışmalar yapması durumunda çocuk katılımcılar dikkate alınarak gerekli aralar verilir.
c) Bütün çalışmalarda Koalisyon temsilcilerinin görüşlerinin alınması sırasında demokratik katılım süreçleri uygulanır.
d) Koalisyonun her düzeydeki çalışmaları Koalisyonu oluşturan Sivil Toplum Kuruluşlarına duyurulur. Koalisyon ortakları bütün çalışma gruplarına ayrıca çağrı yapılmaksızın katılabilir.


Yürütme Kurulu/Seçim ve Görev
6. Koalisyon, Çocuk, Eğitim, Sağlık, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, İletişim ve Mali olmak üzere yedi koordinatörlükten oluşan Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

Seçim
7. a)
Koalisyonun Çocuk Koordinatörü Türkiye'deki Çocuk Meclisi üyeleri arasından seçilir. İlgili Çocuk Meclisi Genel Sekreterliği Çocuk Koordinatörlüğü'nde kolaylaştırıcı görevi de üstlenir.
b) Koalisyonun Eğitim, Sağlık, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, İletişim, Yönetim ve Mali koordinatörlüklerine öncelikle çocuk merkezli çalışmalar yapan STK'lar aday gösterilerek ve Koalisyonu oluşturan STK temsilcileri arasından açık oyla ve oy çokluğu ile seçilirler. Her STK tek bir oy hakkına sahiptir. Koalisyon Koordinatörlükleri seçiminden itibaren Koalisyon ortağı STK'lar istedikleri Koordinatörlükte görev alırlar. Kurultay Koordinatörlükleri yapacakları bütün işlerde öncelikle çocuk görüşünü alır ve bütün aşamalarda çocukların bilgilendirilmelerini sağlamaya özen gösterirler. Koordinatörler, kendi birimlerinin programını hazırlamak, Yürütme Kurulu'na sunmak, iletişim ve işbirliğini sağlamakla Koalisyona karşı sorumludurlar.
c) Koalisyon Koordinatörlükleri bir yıllığına seçilir.

Genel Koordinatörlük/Seçim ve Görev
8.
Genel Koordinatör Koalisyon Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. Koalisyon Genel Koordinatörü, seçildiği dönemin programının hazırlanmasına, Koalisyonun koordinatörleri arasında koordinasyonun sağlanmasına, ülke ve uluslararası ölçekli çocuk ajandasının gündem hazırlıklarının yapılmasına, Çocuk Hakları alanında çalışmalar yapan hükümet kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma merkezleri, çocuk meclisleri ve STK'lar arasında iletişim ve işbirliği olanaklarını sağlayıcı stratejilerin geliştirilmesine, alternatif ülke raporlarının hazırlanmasına, sunulması ve sonuçlarının Koalisyon üyelerine bildiriminin gerçekleştirilmesine yönelik koordinasyonu sağlar. Koalisyon Genel Koordinatörü, yürüttüğü bütün çalışmalardan Koalisyona karşı sorumludur.

Koalisyonun Çalışma Biçimi
Genel Kurul
9.
Koalisyonun bütün üyelerinin katılımı ile yılda bir defa gerçekleşir. Koalisyon dönem başlangıçlarından bir ay önce Genel Koordinatörün yazılı çağrısı ile toplanır. Genel Koordinatör yıllık çalışma raporu sunulduktan sonra oylanır. Yeni dönem için önce Genel Koordinatör ardından ise birim Koordinatörlüklerinin seçimi yapılır. Koalisyonu oluşturan STK'ların yarısından bir fazlasının Genel Koordinatörlüğe yazılı müracaatı durumunda Koalisyon Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü olarak toplanır.

Seçim
10.
Seçimler her yılın Ocak ayında yapılır. Her STK'nın tek bir oyu vardır.

Koordinatörlüklerin Seçimi
11.
Koalisyon Genel Kurulu'nda her Koordinatörlük için alanında uzmanlaşmış bir STK seçilir. Koordinatör STK, bu alanda çalışmak isteyen STK'larla Koalisyonun kendi alanındaki programını belirler.

Koordinatörlükler
12.
Koalisyonun bütün Koordinatörlükleri çalışmalarını gelişim uzmanları, psikologlar ve kolaylaştırıcıların yardımı ile Çocuk Sözcülere anlatmakla görevlidirler. Koalisyonun çalışmalarını organize etmek amacı ile 7 Koordinatörlük belirlenmiştir. Gerekli olması durumunda Koalisyon üyelerinin önerisi ile Koalisyon Genel Kurulu'nda yeni koordinatörlükler kurulabilir. Her Koordinatörlük biriminin hazırlayacağı programdan sorumludur.


SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla