Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 16. 04. 2002


İnternet ve Hukuk Platformu Görüşü
İnternet ve Hukuk Platformu, RTÜK Yasa Tasarısı'nın İnternete getirdiği düzenlemeyle ilgili görüşlerini TBMM ve kamuoyuna açıkladı. Platform, veto gerekçeleri, sivil toplum katkısı ve Ulusal Program taahhütlerine dikkat çekti. İvHP'nin, "vetolu RTÜK Yasa Tasarısı"nın internet alanına getirdiği düzenlemelerle ilgili görüşleri şöyle:

18 Haziran 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın geri çevirdiği 4676 sayılı yasanın TBMM'de; yeniden ve virgülü dahi değiştirilmeden aynen kabul edilerek "yasalaşmasında" ısrar etmek; demokratik hukuk devleti olma isteğinin terk edilerek aksine bir tutumla, sadece "kanun devleti" olarak kalma zihniyetinin vahim bir sonucudur. Böyle bir zihniyetle Meclis'e sevk edilen tasarının yasalaşması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci kez yasayı geri çevirmesini önleyebilir. Ancak TBMM'de bu amaçla verilecek her "evet" oyu, halkın gerçekleri öğrenme hak ve özgürlüğünün ortadan kalkması, bilgi çağından uzaklaşarak gün ışığında yönetim / şeffaflık isteğinin terk edilmesi demektir. Tarih, sorumlulukları da yazar. TBMM'de verilecek her "evet" oyu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yasanın geri çevrilmesinde gösterdiği gerekçelerin de reddi anlamına gelir.

Meclis'teki her "evet" ayrıca, Türkiye'nin Avrupa birliğine tam üyelik süreci içinde kısa ve orta erimde gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaların genel çerçevesini çizen ve yönlendirici nitelik taşıyan Ulusal Programda yer alan başta düşünceyi açıklama ve yayma, bilim ve sanat özgürlüğü ile yazılı, sesli, görüntülü veya her türlü elektronik ortamda yapılan yayınların da sansürüne "evet" demektir. Demokrasiye, hak ve özgürlüklere aykırı olduğu gerekçeleriyle geri çevrilen böyle bir yasada ısrar etmek demek; Türkiye'nin kendi iradesi ile yarattığı "e-Türkiye" çabalarının yaşama geçirilmesi konusundaki toplumsal seferberliğin de hiçe sayılmasıdır.

TBMM üyelerinin demokrasiye, temel insan hak ve özgürlüklerine önem verdikleri konusundaki inancımızı yitirmek istemiyoruz. "O halde ne yapılmalıdır?" sorusuna hep birlikte yanıt bulmak zorunda olduğumuz gerçeğini bir sorumluluk ve görev olarak kabul ediyoruz. 1) Bu yasayla ilgili olarak, Meclis çatısı altındaki "TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu"nun birincil ve tarihi sorumluluğunu öncelikle anımsatarak; TBMM'ne yeniden gönderilen bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir.
2) Yasa Tasarısı, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak ilgili kurumların / kuruluşların / kişilerin ve kamuoyunun görüşü ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın veto gerekçelerinde ileri sürdüğü hukuki / toplumsal / ekonomik nedenler göz önüne alınarak yeniden biçimlendirildikten sonra TBMM'ne sunulmalıdır.
3) Nitekim, bu konuda sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları çok ciddi adımlar atmıştır. İvHP, Türkiye'de internet ile ilgili yasal düzenlemelerde TBMM dahil konuyla ilgili olan tüm kurum / kuruluş ve kişilere kolaylık sağlamak amacıyla, Avrupa ve dünyada yapılan yasal düzenlemeleri incelemekte ve sonuçları ile bilgileri sistematik bir hale getirerek, standartları www.ivhp.net web sitesinde toplamaktadır. Amaç kurulacak olan hukuki düzenin demokratik toplum düzeni ölçütlerine uygun olmasına katkı sağlamaktır. Bilgi ve belge gereksinimi ile uluslararası çalışmalar konusunda elinden geldiğince toplumun her bireyini ve toplumu bilgilendirmektir.
4) Keza, İvHP, Başbakanlık tarafından 10-12 Mayıs 2002 tarihleri arasında toplanmasına karar verilen "Türkiye Bilişim Şurası"nın "Hukuk Çalışma Grubu"na bu anlamda katkıda bulunmuştur. Konuyla ilgili olan diğer katılımcıların da katkılarıyla hazırlanan "ortak rapor"da, yasal düzenlemelerde gözetilmesi gereken temel ilkeler ve karşılaşılabilecek özel sorunların neler olduğu ve bu sorunların nasıl çözümleneceği belirlenmeye çalışılmıştır. Bilişim alanında "Şur'a" toplanmasına karar verildiği ve çalışmaların tamamlanarak raporların yazıldığı bir aşamada; eğer yasa tasarısı TBMM'den geçirilerek yasalaşırsa "Şur'a" için oluşturulmuş bu ve benzeri diğer raporlar incelenmeden ve tartışılmadan yok sayılacak, Türkiye Bilişim Şura'sının bu yasanın kabulünden sonra toplanması halinde de bilimsel ve etik ilkeler de açıkça çiğnenmiş olacaktır. Bu takdirde "Türkiye Bilişim Şur'ası" toplantısı iptal edilmelidir.
5) TBMM, İnternet ile ilgili olan maddeleri bu yasadan çıkarmalıdır. İletişim teknolojisinde bir devrim niteliğindeki İnternet yayıncılığının en baskın yönü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün, daha da önemlisi; özgün kanaat oluşumunun günümüzdeki en etkin kullanım alanı olmasıdır. İnternet ortamındaki yayıncılıkta "yasa" değil, hukuk ve demokrasi üstün kılınmalıdır. Hepimizin geleceği ve İnternet'in yaşamımızdaki yeri demokratik hukuk devleti ilkelerinin gerektirdiği yasalarla belirlenmelidir. O nedenle internet ortamındaki yayınları; Basın Yasası hükümlerine göre düzenlemekten vazgeçmek gereklidir. İnternet'in kendine özgü bilişim ve bilgi teknolojilerine uygun olan hukuki "sorumluluk" ilkelerinin net olarak belirlendiği özel bir yasa yapılarak, bu alandaki sorunların çözüme kavuşturulması önerimizdir.


İnsan Hakları Derneği:
Başörtüsü Sorunu ve İlkesel Tutumlar

İstanbul'da İmam Hatip Liselerinde başörtülü kız öğrencilerin okullara alınmaması ile ilgili olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Alt Komisyon raporu açıklandı. Bu arada TBMM'nde Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında da Komisyon Kurulması kararı verildi. Başbakan Ecevit, Meclis'in Bostancıoğlu hakkında verdiği kararı, "laik cumhuriyet'e karşı" verilmiş bir karar olarak değerlendirdi. Bu tartışmada, temel veriyi TBMM İnsan Hakları İnceleme Alt Komisyon Başkanı Sayın Burhan Bıçakçıoğlu'na gönderdiği 28.03.2002 tarihli yazılarıyla İstanbul Valisi Erol Çakır sunmaktadır.

Yazının 1/c maddesi: "Bu öğrenciler, (başörtüsü takan İmam Hatip liseli, 18 yaşından küçük çocuklar. H.Ö.) kılık-kıyafet konusundaki devletin hukuki düzenlemelerine uymamalarını dinsel inançlarına (ideolojilerine) dayandırmaktadırlar." (Koyu siyah belirtme, bold, yazının orijinalinde var. H.Ö)

Dinsel inanç eşittir ideoloji değerlendirmesi yapılıyor. Bu basit eşitleme, -bilime aykırı eşitleme- her şeyi açıklamaktadır. Yazının 1/h maddesi ise, görünür yönetici aktörler dışındaki gerçek yönetici güce işaret etmektedir. İstanbul Valiliği'nin de üstündeki, il bünyesindeki güce dikkat: "İmam Hatip liselerindeki yukarıda belirtilmiş olan durum; irticai tehdit değerlendirmelerinin yapıldığı her ortamda (Koyu siyah belirtme, bold, yazının orijinalinde var.H.Ö) tartışma ve il yönetimini eleştirme şeklinde (şikayet, istihbarat ve tespitler mevcuttur.) gündeme getirilmektedir. Kurallar ölçüsünde bakıldığında şikayet ve eleştirilerin haklılığı anlaşılmakta, bu husus il yönetiminin zaafı olarak algılanmaktadır."

Yasama organının Bostancıoğlu hakkındaki kararından sonra, Sayın Başbakan'ın ekstrem değerlendirmesine şaşmamak gerekir. Dinsel inancı ideoloji olarak değerlendirenler, kelepçeyi çocuklara verilmiş hediye bilezik olarak da sunabilirler! Onlar öyle demişse, öyledir (!?) Doğrusu odur. Gerçek de öyledir.

İHD Başörtüsü ve eğitim hakkı konusunda nasıl bir tutuma sahiptir. İşte İHD'nin Tutum Belgesi:
"İnsan Hakları Derneği açısından türban yasağı ya da genel olarak kişilerin "kılık ve kıyafet"ine yönelik ya da bunlarla ilgili baskılar, kişinin özel yaşamına müdahale ve ayrımcılık yasağına aykırılık oluşturur. Kişilerin seçtiği giyim tarzına karışmak, kamunun yetkisi dahilinde değildir. Kişilerin seçtiği giyim ya da görünüş nedeniyle bazı kamu hizmetlerinden yasaklanması, onlara giyim ya da görünüşleri nedeniyle ayrımcılık uygulanması anlamına gelir. Türban yasağı olarak adlandırılan uygulamalar, belirli bir kadın ya da kız çocuğu grubunun, seçtikleri giyim tarzı nedeniyle,
i) hem devlet okullarına hem de özel okullara girişini ya da bu okullarda öğrenim görmelerini,
ii) siyasal yaşama ve kamu yaşamının belirli yönlerine katılımlarını, iii) belirli mesleklerde, bu mesleğin gerektirdiği formasyona sahip olmalarına rağmen çalışmalarını önleyen uygulamalardır.

Bu anlamda, bu tür uygulamalar, ayrıca kadına karşı ayrımcılık niteliği taşımakta; kadınların toplum içinde eşit rollere sahip olmalarını, toplumsal yaşama eşit olarak katılmalarını önlemektedir. Her ne kadar bu uygulamalar,
a) bu giyim tarzının belirli bir dinsel ya da ideolojik görüşü temsil ettiği,
b) bu giyim tarzını seçenlerin, farklı giyim tarzlarını seçen kadınlara bu nedenle "hoşgörü" göstermeyecekleri ya da onlara baskı uygulayacakları savlarıyla haklı gösterilmeye çalışılıyorsa ve bu görüşlerde, bütün genellemelerin genel aksaklıklarına rağmen, doğruluk payı olan durumlar söz konusu olsa da, bu: İnsan hakları bakımından, Kişinin özel yaşamına ve kişisel tercihlerine dayalı olarak baskı görmesine ya da eğitim ve çalışma hakları gibi temel haklar ya da kamusal ve siyasal yaşama katılım hakkı ayrımcılığa uğramasına izin vermez.
i) Devletin insan haklarını koruma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, onun adına davranan hükümetin ve görevlilerinin varlığının ve eylemlerinin meşruiyetinin nihai ölçütüdür.
ii) Kişinin özel yaşamıyla ve kamu yaşamında nasıl görüneceğine ilişkin tercihlerine müdahale etmek ya da bu tercihleri değiştirmesi için baskı yapmak, hükümetin ya da kamunun yetkisinde değildir; hükümetler, kişinin özel yaşamını ya da kamu yaşamındaki görünüşünü belirlemek üzere düzenlemeler yapamaz.
iii) Hükümet ve görevlileri, sadece kişinin bu tür tercihlerinden dolayı görebileceği zararları ve ayrımcı muameleyi önlemekle yükümlüdür.
iv) Eğitim hakkı, çalışma hakkı, kişisel yaşama müdahale yasağı ve kamusal yaşama katılma hakkı dahil olmak üzere temel hakların korunması ya da gerçekleştirilmesi, hiçbir istisnaya tabi değildir.
v) İnsan haklarının ya da yurttaş haklarının kişinin belirli bir siyasal görüşe ya da dine mensup olması nedeniyle kısıtlanması, bütün devletleri bağlayan ayrımcılık yasağına aykırıdır.
vi) Kız çocuklarının ve kadınların belirli bir giysiyi giymeleri nedeniyle, örtünmeleri ya da örtünmemeleri nedeniyle eğitim hakkından, çalışma hakkından ve kamusal yaşama katılma hakkından mahrum bırakılması, devletin onların kişisel gelişimlerinin önündeki engelleri kaldırma yükümlülüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yasağına ve kadınların insan hakları konusundaki çalışmaların amacına aykırıdır.

Siyasal ve toplumsal bakımdan ise, İHD,
i) Bu tür uygulamaların toplumda yarattığı kutupsallaşma ve gerginlikten kaygılıdır.
ii) Bu uygulamanın ve benzeri uygulamaların "Milli Güvenlik" konsepti içerisinde değerlendirildiğini gözlemlemektedir.
iii) Devletin yürütme birimlerinin taraf olduğu böyle bir siyasal ve toplumsal kutupsallaşmada yargının, insan haklarını ve hukukun genel kurallarını gözetecek bir tavır içerisinde olamadığını; bu durumun da, hukukun üstünlüğü ilkesini zayıflattığını gözlemlemektedir.

Türkiye'de hukukun ilerlemesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçmesi ile olanaklıdır. Bu tür uygulamalar etrafında yaratılan kutuplaşmanın, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı, çoğulcu bir demokrasi umudunu aşındırmakta olduğunu da gözlemlemektedir."

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı
Tunalıhilmi Cad. 104/4 K.Dere-Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47
e-mail:[email protected] www.ihd.org.tr

Devamı

 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla