Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 09. 03. 2002Kaos GL:
8 Mart'ta kızkardeşim için!

İnsan Hakları Derneği:
İnsan Onuruna Aykırı Yasalar Sorunu


Anayasa:
Ulusun yurttaşlardan oluştuğu bir devlette, ana dili farklı bir çocuk yurttaşın, ana dilini eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenmesi yasağı. O çocuğun anne ve babasının, devletten yasakları kaldırmasını isteme yasağı. Bir dilin eğitim ve öğretim kurumlarında okutulması ve öğretilmesi yasağı. Bir dil ile eğitim ve öğretim yapılması yasağı değil, bir dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi yasağı. Farklı dillerin kendisini koruma ve geliştirme olanağına yönelik yasak…
Anayasa madde 42: "Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez."

Siyasi Partiler Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun:
Türkiye'de 26 dil konuşuluyor. Türkçe'den başka bir dilin eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenilmesi konusundaki Anayasa hükmünü anımsattık. Dernekler yasasındaki, bir dil ve kültürü korumak ve geliştirmek konusundaki yasağı; derneklerin her türlü yazılı evrakında ve her türlü toplantılarında (konuşulacak) kullanılacak dile ilişkin yasağı da anımsattık. Bugün yurttaşların yönetime katılma, yöneticileri seçme ve seçilme hakkına ilişkin bir konudaki yasaktan söz edeceğiz: Siyasal partilere, siyasal partilerde önseçimde aday adayı olanlara ve seçimlerde aday olanlara ve dolayısıyla onların hitap ettiği insanlara konulmuş Türkçe'den başka bir dil kullanma yasağından… Bakalım:
Siyasal Partiler Kanunu, madde 43/3: "Aday adayları, mensup oldukları partinin programı, büyük kongresinin ve yetkili merkez organlarının kararları ile partinin seçim bildirisi dışında, milli, mahalli yahut merkezi çapta herhangi bir vaade bulunamazlar ve Türkçe'den başka dil ve yazı kullanamazlar."

Madde 81: "b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar. c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe'den başka bir dil kullanamazlar; Türkçe'den başka dillerle yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür."
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun: "Madde 58) Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde, Türk bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasaktır. Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarıyla, diğer seçim propagandalarında, Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılması yasaktır."
Bitmedi.

Dernekler Yasası
Türkiye'de Türkçe dahil 26 dil konuşuluyor. Ana dili Türkçe'den başka bir dil olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, ana dillerini eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenemiyor; dolayısıyla bilimsel yoldan kendi dillerini koruma ve geliştirme olanağından, yoksun bırakılıyorlardı. Anayasa hükmüydü bu. Acaba, dil yasağı başka hangi alanlarda geçerli idi?
Bakalım, bir dilin kullanılması yasağı; bir dil ve kültürün korunması ve geliştirilmesi yasağı, nasıl düzenlenmiş? 2908 sayılı Dernekler Yasası, madde 5/6, 6/3,4 ve madde 44/3: Madde 5/6: "…Türk Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştirmek(…) amacıyla dernek kurulması yasaktır."
Madde 6: "Derneklerin; 3) Tüzük ve diğer mevzuatının yazımında ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya resmi, açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dilleri, 4) Dernekçe düzenlenen veya dernek adına iştirak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dillerle yazılmış pankart, levha, plak ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı, beyanname ve benzerlerini(…) kullanmaları yasaktır" Madde 44: "Bildiri, beyanname ve benzeri yayımlar, kanunla yasaklanmış herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı(..) takdirde ve ancak gecikmesinde sakınca bulunması şartıyla, mahallin en büyük mülki amirinin emriyle dağıtımı ertelenebilir veya önlenebilir veya dağıtılmışsa toplattırılabilir."

Sizce bu hükümler insan onuruna uygun mu?

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

İHD Tunalıhilmi Cad. 104/4 K.Dere-Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47
e-mail:[email protected] http//www.ihd.org.tr


Türkiye'nin A.B.'ye
Katılım sürecine destek

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımıyla ilgili bilgilendirme ve uzmanlık geliştirilmesi konularında iki yeni program başlatıyor. Avrupa Ufukları Programı (903.000 EURO) genişleme süreci ve AB konusunda kamu anlayışının ve bilgisinin atttırılmasına yönelik girişimleri destekleyecek. Avrupa Bilgi Köprüleri Programı (1.000.000 EURO), özellikle AB müktesabatı üzerinde yoğunlaşmak üzere, Müktesabatın Yüklenilmesine ilişkin Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı stratejisinin uygulanması için gerekli olan uzmanlık ve deneyimin oluşturulmasına katkı sağlayacak biçimde, AB ve Türk üniversiteleri, meslek kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı ortaklık girişimlerini destekleyecek.

Bilim insanları bu bulgularını yayınladı; İstanbul milletvekillerine verdikleri bir brifingde açıkladı; merkezi ve yerel yönetim yetkililerine duyurmaya çalıştı; JMO'nun düzenlediği Panel'de, MMO'nun Sempozyumu'nda, İMO'nun seminerlerinde, olanak buldukları her yerde kamuoyuna açıkladı. Yerbilimciler 2 yıldır, herkesin ilgisini fay tartışmalarından depreme hazırlık ve olası deprem hasarlarının azaltılması için alınması gereken önlemlere yöneltmeye çalışıyor. Meslek Odaları, insanları depremin değil yapıların öldürdüğü gerçeğini vurguluyor. Ancak, beklenen depreme karşı İstanbul'da bugüne değin yapılanlar yalnızca deprem sonrasında yapılacak kurtarma çalışmalarına yönelik kaldı.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımıyla ilgili bilgilendirme ve uzmanlık geliştirilmesi konularında iki yeni program başlatıyor. Avrupa Ufukları Programı (903.000 EURO) genişleme süreci ve AB konusunda kamu anlayışının ve bilgisinin atttırılmasına yönelik girişimleri destekleyecek. Avrupa Bilgi Köprüleri Programı (1.000.000 EURO), özellikle AB müktesabatı üzerinde yoğunlaşmak üzere, Müktesabatın Yüklenilmesine ilişkin Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı stratejisinin uygulanması için gerekli olan uzmanlık ve deneyimin oluşturulmasına katkı sağlayacak biçimde, AB ve Türk üniversiteleri, meslek kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı ortaklık girişimlerini destekleyecek.

Avrupa Ufukları Programı
AVRUPA UFUKLARI Programı, Avrupa Birliği kurumlarının, politikalarının ve Avrupa Birliği'nin genişleme süreciyle ilgili konuların, Türkiye'deki kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bu alandaki bilinci arttırmak amacıyla hazırlanacak bilgilendirme girişimlerine mali katkıda bulunmak için geliştirildi. AVRUPA UFUKLARI çerçevesinde, Türkiye'de, Avrupa Birliği ve genişleme konularında kamuoyunun aydınlatılması ve tartışma ortamları yaratılması amacıyla çalışmakta olan ve çalışmayı isteyen kuruluşların hazırlayıp, uygulayacağı bilgi-iletişim projeleri desteklenecek. (Programa dernek, vakıf, birlik, üniversite, ticaret ve sanayi odaları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar katılabilecek.) Sunulacak projelerde hedef kitlenin, ana temaların, bilgiyi yayma yöntemlerinin, kullanılacak malzemenin açıkça belirtilmesi ve projenin -mümkünse- varolan bilgilendirme girişimlerinden yeterince yararlanamayan kesim ve bölgelere yönelik olması gerekiyor. Bu teklif çağrısının toplam bütçesi 903 bin euro'dur. Başarılı bulunan her projeye en az 70 bin euro, en çok ise 200 bin euro katkıda bulunulacak. Bu miktarın, projenin en fazla yüzde 75'ini karşılaması gerekiyor. Programa başvurmak isteyenler, internette, www.deltur.cec.eu.int adresinden kurallarla ve teklifin hazırlanış şekliyle ilgili ayrıntılı bilgiyi "Başvuru Kılavuzu"nden alabilirler.

Proje tekliflerinin en geç 6 Mayıs 2002'de saat 16.00'ya kadar sunulması gerekiyor.

Avrupa:Bilgi Köprüleri Programı
Avrupa Bilgi Köprüleri Programı, özellikle AB müktesabatı üzerinde yoğunlaşmak üzere, Müktesabatın Yüklenilmesini ilişkin Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı stratejisinin uygulanması için gerekli olan uzmanlık ve deneyimin oluşturulmasına katkı sağlayacak biçimde Türkiye'deki üniversiteler, meslek kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütlerinin araştırma, bilimsel inceleme, konferanslar, işbirliği ve ağ-kurma gibi faaliyetlerini içeren ortaklık projelerinden oluşacaktır. Bu program, AB'ye üye olan ülkelerden ya da diğer aday ülkelerden en az bir kurumun, sunulacak projeye katılımını/ortaklığını gerektirmektedir. Proje Teklif Çağrısı ve Başvuru Kılavuzu aşağıdaki internet sayfalarından edinilebilir: www.deltur.cec.eu.int, www.mfa.gov.tr ve www.abgs.gov.tr. Bu başvuru çağrısı için öngörülen toplam bütçe 1.0 milyon EURO'dur. Her proje başvurusu bütçe olarak 100.000 Euro'nun altında. olmalı ve Avrupa Komisyonu'ndan talep edilen mali katkı toplam bütçenin 80%'ini geçmemelidir.

Son başvuru kabul tarihi ve saati 6 Mayıs 2002, saat 16:00 'dır.


 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla