Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


ENGYZYSYON SORGUCULARI
Ragyp Zarakolu / Evrensel:


“Türkiye Türklerindir” gazetesinin yeni hedefi, Osman Baydemir oldu. Bir yandan da yeni iktidara biat ve ya?danlyk!

Yine 1960’lara döndük.
Hatyrlarym, antikomünistli?i ile öne çykan ve 12 Mart cunta hükümetinin ba? destekçilerinden biri olan Prof. Dr. Turan Feyzio?lu, TYP’in Ba?kany Behice Boran ile birlikte bir TV programyna çykmy?ty. Ylk sözü ?u olmu?tu:
“Tarty?madan önce söyle bakalym, komünizme kar?y mysyn, de?il misin?” TKP’yi kynyyor musun, kynamyyor musun?”

Feyzio?lu sözde bir akademisyendi.
Behice Boran ise Türkiye’nin yeti?tirdi?i en parlak sosyologlardan biriydi. Ysmet Pa?a’nyn CHP’si, 1947 yylynda üniversitede temizlik yapty, rektörün iradesi çi?nenerek.

Behice Boran ile birlikte Niyazi Berkes, Muzaffer ?erif, Pertev Naili Boratav üniversiteden atyldylar.
Her biri parlak bir beyindi.

Nazilerden kaçan bilim adamlaryny toplama a?amasyndan, kysa süre içinde bilim adamlaryny ülke dy?yna kaçyrma a?amasyna gelinmi?ti, 15 yyl içinde.
Hepsi dünya üniversitelerinde kariyerlerini devam ettirdiler.
Daha sonraki yyllarda da kimler üniversitelerden atylmady ki…
Atylanlarla ayry birkaç üniversite kurulabilir.
Atylanlar, doktorasy, doçentli?i, profesörlü?ü onaylanmayanlar, resmi ideolojiyi allayyp pullamadyklary için.
Hitler’den kaçan bilim adamlary ile Türk üniversitelerinin düzeyi biraz olsun yükseldi ama, CHP yönetiminin ve daha sonra onlaryn destekledi?i cuntalar üniversitelere pe? pe?e darbeler indirdiler.
Üniversite kurumu laik medreselere dönü?tü.
Herkes Atatürk Ynkylap ve Ylkelerine hatim indiriyordu.

27 Mayys darbesinin 147’ler tasfiyesinde kurbanlar arasynda Sebahattin Eyübo?lu, Azra Erhat, Hilmi Ziya Ülken, Abdülbaki Gökpynarly gibi her biri kendi dalynda otorite olan isimler vardy.
Bazy muhbir proflaryn i?iydi bu temizlik.
Oya Sencer’in, Ydris Küçükömer’in, Sencer Divitçio?lu’nun profluklary reddedildi.

12 Mart, byrakyn üniversiteden atmayy, akademisyenleri hapse atty. Be?ikçi, U?ur Mumcu, Mete Tunçay, Baskyn Oran aklyma ilk gelen isimler.

Fa?istler Cavit Orhan Tütengil, Bedrettin Cömert gibi bilim adamlaryny sokaklarda vurdular.

12 Eylül cuntasy da Yslam-Türk sentezi bayra?yny göndere çekti.
1402’likler tarihin gördü?ü en büyük üniversite tasfiyelerinden biri oldu.
Anadolu üniversiteleri bu sayede Yslamcylar ile milliyetçiler arasynda payla?yldy. Zavally Kemalistler, onlar azynlyk durumuna dü?tüler.
YÖK diktasy ile durumu kurtarmaya çaly?tylar.
Sol e?ilimli olan birkaç insan ise nasyl olduysa gözden kaçmy?ty, ya da vitrin için gerekliydi.

28 ?ubat’tan sonra, Ystanbul Üniversitesi’nde YÖK vasytasy ile Prof. Alemdaro?lu Kemalist diktatörlü?ü kuruldu.
Bay Rektör, bilim adamy olacaklaryn kadrolaryny Atatürk Ynkylaplary Notlaryndan synava tabi tuttuktan sonra onaylyyordu.
Be?en be?en al, ?eriatçyly?yn ve gericili?in her türü.
Kemalist ?eriat, dinci ?eriat, milliyetçi ?eriat!
Ama bütün bunlaryn kayna?ynyn CHP tek parti diktasy oldu?u asla unutulmamaly.

Memlekete solculuk gerekirse de onlar getirecekti, dincilik gerekirse onu da.
Ylk Ymam Hatip Okulunu, Köy Enstitülerini kapatan CHP kurdu 1949 yylynda. ?imdi Ymam Hatipli ba?bakanymyz var diye ?ikayet ediyorlar.
Beter olun!
Gelecek cumhurba?kanynyz in?allah ba?örtülü bir hanym olur!
Bence ba?kanlyk Gül’ün de?il, e?inin hakky idi.
E?er haklary engellenen var ise, Gül’den çok e?i herhalde.
Ve bu durum devam ediyor.
Beyler ise rantyndan istifade ediyor.
CHP’nin ?imdiki önderi de akademisyen kökenli idi galiba.
Eyvah!
Menderes’in yakasyna yapy?an hyzly gencimiz.
12 Mart’yn ?alcysy Nihat Erim de parlak bir akademisyendi yanylmyyorsam.
Ystanbul’da 1971 kitap ve aydyn avyna onun zamanynda giri?ildi.
Yazylarymyzdan, kitaplarymyzdan dolayy, kaç ordinaryüs profesörün, “bilirmuhbir” raporlary ile kaç kere yargylanyp mahkum oldu?umuzu hatyrlamyyorum bile.
O zaman satyr aralarynda Türklü?e hakaret de?il de, komünizm propagandasy ararlardy, soyut resimlere gizlenmi? çekiç oraklary bulurlardy büyük ustalykla.
Sevgilisine Nazym ?iiri veren liseliler kendini siyasi ?ubenin hücrelerinde bulurlardy.
Bütün bunlar unutuldu.
?imdi, “söyle bölücülere kar?y mysyn, de?il misin?”
“Kynyyor musun, kynamyyor musun?”
“Sayyn my diyorsun, Bölücüba?y my?”
Ynsanlar siyaset yapmayacak, sorguya çekilecekler.
Yahu karde?im, siz Engizisyonun sorgucu ba?y mysynyz?

EN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin