Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLARHalkların Sağlık Meclisi
Cuenca Deklarasyonu
(Devamı)


Sağlık hakkını kültürler arası bir bağlamda savunmak
Halkın Sağlığı Hareketi "kültürler arasılığı" toplumsal eşitliği sağlama ve adil bir sağlık sistemi kurmada temel bir öğe olarak ele alır. Sağlık bilgisine erişimde eşitlik temel bir insan hakkıdır. Bu, yerli halkların sağlık mücadelesinde büyük önem taşımaktadır. Halkların bilgi birikimi, sağlık hizmetlerinin ve koruma programlarının kültürel anlamda tarafsız gelişimi, sağlık emekçilerinin kültürler arası yetiler edinecek şekilde eğitimi ve adil çalışma koşulları, gıda güvenliği ve sağlıklı ekosistemler sağlanması için kullanılmalıdır.

Halkın Sağlığı Hareketi ticaret anlaşmalarına karşı mücadele; toprak reformu ve yerli halkın topraklarının iadesi; sosyal güvenlik, kültürel kimlik ve gıda güvenliğinin temel bir savunması olan geleneksel bilgi birikiminin "bilgi korsanlığına" karşı korunması gibi konuları gündemine alacaktır. Geleneksel tıbbın ve kültürün pek çok yararlı yanı korunmalı ve halk-eksenli sağlık sisteminin ve toplumun bir parçası olarak kabul edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Cinsel ve kişisel farklılık bağlamında herkese için sağlık diyelim
Kadınların, erkeklerin ve farklı cinsel yönelimleri olan bireylerin sağlıkları, toplumsal ve cinsel eşitsizlik ve bunların bütününü etkileyen ayrımcılık ile belirlenmiş ataerkil kültürün hüküm sürmesi yüzünden sert bir biçimde zarar görmektedir. Çoğu zaman kadının toplumsal hakları, sağlık, cinsellik ve doğum hakları çiğnenmektedir.

Halkın Sağlığı Hareketi bütün eylem planlarında ve çalışmalarında temel feminist perspektifleri ve cinsiyetler arası eşitlik ilkelerini gözetir.
* Halkın Sağlığı Hareketi kadınlar ve erkekler, kendilerini özel ve kamusal alanda ataerkil ilişki yapılarını bozmaya adarlar.
* Bu Meclis cinsel eşitsizlikleri tırmandıran neo-liberal politikaların feshedilmesini talep eder. Bunu başarmak için uluslar arası, bölgesel ve yerel ölçekte cinsel haklar ve doğum hakları kampanyalarını destekleyecek, kuracağı ağları ve diğer hareketlerle bağlarını güçlendirecek, bütün kadınlar ve kızlar için güvenli kürtaj hakkını elde etmek için çalışacaktır.
* Halkın Sağlığı Hareketi kadına yönelik her türlü şiddeti kınar ve bunun engellenmesi için hükümetleri şiddet uygulayanların soruşturulması ve şiddete maruz kalan bütün insanlara gerekli desteğin sağlanması için adım atmaya çağırır.
* Engellilere ve yaşlılara saygılı davranılmalı ve onların sağlık ve bakım hakları güvence altına alınmalıdır. Halkın Sağlığı Hareketi BM'nin engellilerin haklarını korumayı ve arttırmayı hedefleyen yeni anlaşmasını destekler ve rehabilitasyon hizmetlerini Sağlık için Halkların Fermanının bir parçası olarak savunur, Sağlığı Toplumsal Etmenleri Komisyonunu engelliler konusuyla daha fazla ilgilenmeye çağırır.
* Halkın Sağlığı Hareketi engellilerin yaşamın her alanına katılabilmeleri için gerekenlerin yapılmasını talep eder ve kapsamlı gelişmelerin sağlanabilmesi için kurumsal olarak engelliliğin cinsiyet gibi ele alınmasını önerir.

Çevresel tahribat bağlamında sağlık hakkının korunması
* Halkın Sağlığı Hareketi dünya halklarını yeryüzündeki doğal kaynaklar üzerinde emperyalizmin kontrolünü sona erdirmek, herkes için sağlıklı bir çevre yaratmak ve sağlamak için harekete geçmeye çağırır. Sağlık için temel öneme sahip olan doğal kaynaklar dünya halklarının ortak malıdır.
* Su gibi hayati bir kaynağın metalaştırılması ve özelleştirilmesini engelleyecek bir BM Su Hakkı Anlaşması için dünya çapında bir kampanya öneriyoruz. Yıkıcı sonuçlarından hareketle ve önleyicilik ilkesi uyarınca, maden ve petrol arama çalışmaları konusunda bir moratoryum talep ediyor yaşam formlarının patentlenmesi, nanoteknoloji araştırmaları, GDO'ların doğaya salınması ve her türlü biyolojik silah yapımı ve kullanımının yasaklanmasını istiyoruz. Hükümetler ulus ötesi şirketlere değil insanlara karşı sorumludur ve halkın sağlık ve çevreye ilişkin haklarını zorlayıcı yasalar ve düzenlemeler aracılığıyla güvence altına almalıdırlar. Hükümetler Uluslararası Finans Kuruluşlarına ve Dünya Sağlık Örgütü de Ulus Ötesi Şirketlere ve emperyalizme destek vermekten vazgeçmelidirler. Dow, Monsanto ve diğer şirketler binlerce Bhopal ve Agent Orange felaketi kurbanları gibi iyileşmeyecek biçimde zarar görmüş insanların haklarını tazmin etmeye zorlanmalıdır.
* Bilgi ve bilim kamu yararına kullanılmalı ve şirketlerin denetiminden kurtarılmalıdır.

Kazanılmış hakları savunmak ve genişletmek yoluyla
işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamak

* Halkın Sağlığı Hareketi dünya halklarını işçi sağlığı ve güvenliğini koruyan uluslar arası anlaşmaların uygulanmasını talep etmeye ve işçi sağlığını evrensel bir insan hakkı ve devletin halka karşı yükümlülüğü olarak algılamaya, çalışma ve sağlık koşulları konularında politika belirleme süreçlerine işçilerin katılımını sağlamaya, çocuk işçiliğini yasaklamaya çağırır.
* Düzenli, makul ve yeterli ölçüde ücretlendirilmiş, kadın ve erkek için eşit işe eşit ücrete dayalı istihdam koşulları sağlayacak toplumsal düzenlemeleri; formel sektörde sendikaların tarihi kazanımlarının korunmasını; sendikaların, işçi hareketlerinin ve küreselleşme karşıtı hareketlerin ve onların diğer hareketlerle bağlantılarının yenilenip güçlendirilmesini; iş kazalarıyla daha sık karşılaşan enformel sektör işçilerinin ve göçmenlerin sağlıklarının korunmasını ve ulusal sağlık sistemleri ve sigortaları aracılığıyla herkese sağlık hakkının garantilenmesini destekliyoruz .

Savaş, askerileşme ve şiddet karşısında sağlık hakkını savunmaya
* Halkın Sağlığı Hareketi dünya halklarını insan sağlığına, özellikle de kadın ve yoksulların sağlığına karşı en dolaysız saldırı olan savaşa ve askerileşmeye karşı çıkmaya çağırıyor. New York, Madrid ve Londra'daki terör saldırıları haklı sayılmayacak zararlara neden olurken, ABD'nin başını çektiği "teröre karşı savaş" doğal kaynakları talan edilmek istenen savunmasız halklara karşı çok daha korkunç, haksız ve sonu gelmez bir savaşı beslemektedir. Aynı zamanda bu savaşlarda milyonlarca insan BM sistemi ve hükümetlerimizin göz yummasıyla acı çekmeye, yaşam hakkından mahrum edilmeye devam ediyor.
* Halkın Sağlığı Hareketi, ABD'nin Irak ve Afganistan'ı işgalini sona erdirmeyi hedefleyen küresel harekete katılmaya devam edecektir. Yabancı birlikler derhal sınır dışı edilmeli ve ABD öncülüğündeki savaşın yol açtığı zararlar tazmin edilmelidir.
* Halkın Sağlığı Hareketi, Guantanamo Körfezi , Irak ve Afganistan'da ABD askerlerinin ve sağlık personelinin yaptığı işkencelerin soruşturulması ve Guantanamo Körfezi'nde tutulan yabancı uyrukluların tutukluluk haline derhal son verilmesi çağrısında bulunmaktadır.
* Hastane personelinin yasadışı tutuklama ve işkence olaylarında görev almayı reddetmesini talep ediyoruz. ABD ve müttefikleri sivil halka, özellikle Irak'taki hastane personeline ve kurumlarına yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Cenevre Konvansiyonları uyarınca yargılanmalıdır.
* Halkın Sağlığı Hareketi, BM ve insan hakları savunucusu kuruluşları Kongo, Sudan, Çeçenistan ve pek çok başka yerde sürüp giden "örtülü savaş"larda etkin bir aracı rolü oynayıp bu savaşlara neden olan toplumsal ve ekonomik koşulların değiştirilmesini sağlayacak ekonomik ve toplumsal gelişim programları aracılığıyla kalıcı barışı kurmaya çağırıyor.
* Halkın Sağlığı Hareketi, İsrail'in Filistin'i işgaline ve yasadışı ayrım duvarı arkasında Filistinli halkı tecrit eden ve gettolaştıran politikalarına karşıdır. Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere dönük sağlık hakkı ihlalleri acil önlem alınmasını gerektiren boyutlara ulaşmıştır.
* Halkın Sağlığı Hareketi, güney Meksika yerli halkının kendi kaderini tayin ve demokrasi yolunda attığın adımları desteklemekte ve Meksika hükümetini yerlilere karşı kışkırttığı düşük yoğunluklu savaşa son vermeye çağırmaktadır.
* Halkın Sağlığı Hareketi, şu anda uyuşturucuyla mücadele kisvesi altında Kolombiya, Ekvador ve Peru halklarına karşı yürütülen Kolombiya Planı adlı biyolojik savaşı kınamaktadır. Kolombiya Planı uluslar arası konvansiyonları ihlal etmekte ve hem çevreye hem de bölgedeki insan sağlığına onarılamayacak zararlar vermektedir.
* Halkın Sağlığı Hareketi, ABD'yi Vietnam'daki Agent Orange kurbanlarına karşı sorumluluğunu yerine getirip verdiği zararları tazmin etmeye, Filipinler ve başka bölgelerde ABD askeri üslerinin yol açtığı toksik kirliliği gidermeye çağırmaktadır.


Baş tarafı

 

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla